KBYTE.NET (Web 1.0)
Index - Funk - DataControl - Rolodex - Ostfriesland
DataControl - Hardware - Software - Mobile - Recovery - A:\Floppydrive

A:\Floppydrive

A:\>dir
  
 Datenträger in Laufwerk A: "KBYTE"
 Seriennummer des Datenträgers: 3C3B-1A09
 Verzeichnis von A:\

COMMAND                   COM          96.370        11-29-2018     10:22p
kbyte.net @ tumblr.com                  <DIR>        11-17-2011     7:11p
kbyte.net @ archive.org                 <DIR>        04-03-2011     7:00p
Retro Computing                         <DIR>        04-03-2011     7:00p
Computer History                        <DIR>        04-03-2011     7:00p
Compaq DESKPRO 386                      <DIR>        07-08-1987     6:35p
DOS                                     <DIR>        04-03-2011     6:47p
CP/M                                    <DIR>        04-03-1976     7:00p
Windows                                 <DIR>        04-03-2011     6:47p
Linux                                   <DIR>        04-03-2011     6:47p
Macintosh Plus NT                       <DIR>        11-17-2011     10:55p
HP 200LX                                <DIR>        11-17-1994     7:11p
Floppy                                  <DIR>        11-17-2011     7:11p
SuperCard Pro                           <DIR>        04-03-2011     7:00p
Drucker                                 <DIR>        11-17-2011     7:11p
Telecoupler II                          <DIR>        11-17-2011     7:11p
Treiber                                 <DIR>        11-17-2011     7:11p
Total Hardware 99                       <DIR>        11-17-2011     7:11p
ELSA AG                                 <DIR>        11-17-2011     7:11p
Webcam                    HTM             212        11-29-2018     10:34p
AUTOEXEC                  BAT              97        02-01-2011     12:00p
CONFIG                    SYS              55        03-29-2010     11:41p
README                    TXT             212        04-18-2010     11:56p


                 4 Datei (en)           152.978 Bytes       
                 5 Verzeichnis (se)     854.884.252 Bytes frei
A:\> cd kbyte.net
         1         2         3         4         5         6         7         8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

Zuletzt editiert: 2019-03-31, 02:40:13
via Telecoupler, 1997-2020